No3037童颜巨乳奶油妹妹私房床上开胸内衣秀完美身材豪乳诱惑写真28P奶油妹妹秀人网

No3037童颜巨乳奶油妹妹私房床上开胸内衣秀完美身材豪乳诱惑写真28P奶油妹妹秀人网

一法本方合凉膈散。 今头汗出,身无汗,是热不得越也。

【注】此丹即大黄四两,皂角二两为末,水为丸也。故小儿昼精健,夜安寝,由血液不衰也。

足太阳为诸阳主气,其经夹脊膂,贯五脏六腑之,上入脑,故始则太阳受病也。此亦下之早而热结心胸也。

或无问伤寒、杂病、内外一切所伤,日数远近,但以腹满、咽干、烦渴、谵妄、心下按之硬痛,或热甚喘咳、闷乱、惊悸、癫狂、目疾、口疮、舌肿、喉痹、痈肿、疮疡,或伤寒、阳明胸热、发斑、脉沉,须可下者;及小儿惊风、热极潮搐,涎喘、昏塞,并斑疹。诸腹满实痛、烦渴谵妄、脉实数而沉者,无问日数,三一承气汤。

热乃阳中之至阳,故伤热气则大汗自出,病虽为热,脉不能实而虚弱也。此反言阳和卫气,并之于表阳分,则病气之胜为阳胜也。

《和剂方》中葱白散,于此去黄芩、滑石,加川芎、白术、干葛,亦妙方也。 舌上用蜜调结口之药以治之,泡破除线血不胀矣。

Leave a Reply